Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918 – 21. Tom VI. Bój pod Zasławiem 23 września 1920

Место издания: Warszawa
Год издания: 1925
Серия: Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918 – 21
Ключевые слова:

Из вступления: сражение под Заславлем, проведенное 1-й кавалерийской бригадой против значительно превосходящих сил советской пехоты и кавалерии, является интересным примером действий кавалерии в преследовании и ее использования для поражения отступающей и деморализованной пехоты.

Это сражение является частью сентябрьского наступления 1920 года на южном фронте, которое завершилось разгромом 12-й и 14-й советских армий и полным освобождением восточной Малопольши и Волыни от вражеского вторжения.

План польского верховного командования состоял в том, чтобы заманить в ловушку и уничтожить эти две вражеские армии сосредоточенным наступлением польских 3-й и 6-й армий, 3-й в Волыни и 2-й в восточной части Малопольши.ZE WSTĘPU: Bój pod Zasławiem, prowadzony przez 1 Brygadę Jazdy przeciwko znacznie przeważającym siiom piechoty i jazdy sowieckiej, stanowi ciekawy przykład działań jazdy w pościgu i użycia jej przy zaskoczeniu cofającej się i zdemoralizowanej piechoty.

Bój ten jest fragmentem ofensywy wrześniowej 1920 r. na froncie południowym, uwieńczonej pogromem 12 i 14 Armji sowieckiej i zupełnem oswobodzeniem Małopolski Wschodniej i Wołynia od inwazji nieprzyjacielskiej.

Plan polskiego Naczelnego Dowództwa zmierzał do osaczenia i zniszczenia tych dwóch armij przeciwnika natarciem koncentrycznem 3 i 6 Armji polskiej, 3-ej na Wołyniu, б-ej w Małopolsce Wschodniej.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать Boj-pod-Zaslawiem-23-wrzesnia-1920.pdf (43,7 МБ)
Всего скачиваний: 16

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.