Ciałowicz J. Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918 – 21. Tom V. Manewr na Mozyrz i Kalinkowicze 4.III.-12.III.1920 r.

Автор: Ciałowicz J.
Место издания: Warszawa
Год издания: 1925
Серия: Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918 – 21
Ключевые слова:

Из текста: «Цель сражения — уничтожить врага». Хотя эта цель не была полностью достигнута, действия под Мозырем и Калинковичами стали выдающимся военным и политическим успехом.

Противник был разбит и растерян, и его планы весной 1920 года на некоторое время были полностью сорваны. Полесская группировка в дальнейшем связала три дивизии противника на своем фронте и постоянно угрожала разорвать его западный фронт. Исключительно сильные и упорные атаки противника, проведенные во второй половине марта и первой половине апреля, должны были устранить эту опасность.

Будучи самой удаленной на восток, Полесская группа могла постоянно угрожать армиям противника на севере и юге от Полесья и участвовать в любых крупномасштабных операциях на этом участке фронта.

Этот успех, в соотношении с ее численностью и дальними стратегическими последствиями, вытекающими из важности находящегося в ее руках района Полесья, был оплачен удивительно малыми потерями.

Овладение Мозырем и Калинковичами облегчило наше последующее майское наступление на реке Речице, проведенное одновременно с наступлением на Украине, позволило нам эффективно обороняться и с честью отступить по приказу позже, в то время, когда наши фронты на севере и юге были неустойчивы.ZE WSTĘPU: «Celem bitwy jest zniszczenie przeciwnika». Aczkolwiek cel ten nie został w całości osiągnięty, to jednak działanie na Mozyrz i Kalinkowicze było nadzwyczajnym sukcesem militarnym i politycznym.

Nieprzyjaciel został rozbity i zdezorientowany, a jego plany na wiosnę 1920 roku na jakiś czas zupełnie pokrzyżówane. Grupa poleska związała później na swoim froncie trzy dywizje przeciwnika i groziła stale rozerwaniem jego frontu zachódniego. Przeprowadzone w drugiej połowie marca i pierwszej połowie kwietnia niezwykle silne i uporczywe natarcia nieprzyjaciela miały niebezpieczeństwo to usunąć.

Wysunięta najdalej na wschód, grupa poleska mogła stale zagrażać nieprzyjacielskim armjom na północy i na południu Polesia i współdziałać w każdej, na szerszą skalę zakrojonej operacji na tej części frontu.

Powodzenie to w stosunku do swoich rozmiarów i na daleką metę obliczonych konsekwencyj strategicznych, wynikających ze znaczenia posiadania w swem ręku terenu poleskiego, było okupione nadzwyczaj małemi ofiarami.

Posiadanie Mozyrza i Kalinkowicz ułatwiało naszą późniejszą ofensywę majową na Rzeczycę, prowadzoną równocześnie z ofensywą na Ukrainie, umożliwiało skuteczną obronę i późniejsze wycofanie się z honorem na rozkaz, w chwili gdy fronty nasze na północy i na południu chwiały się.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать Jan-Cialowicz.-Manewr-na-Mozyrz-i-Kalinkowicze-4.III_.-12.III_.1920-r.pdf (171,8 МБ)
Всего скачиваний: 20

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.