Wojstomski Stefan W. O polskiej legii syberyjskiej

Автор: Wojstomski Stefan W.
Место издания: Warszawa
Год издания: 1937
Ключевые слова: ,

От автора: в разделе моей журналистской работы статьи о Сибири и о Сибирской дивизии занимают особое место. Во-первых, они были написаны под влиянием воспоминаний о службе в дивизии. Во-вторых, когда я писал о дивизии по тому или иному поводу, я всегда имел в виду, что в будущем напишу на эту тему более крупную вещь, и поэтому чаще всего эти статьи представляют собой отрывки, зарисовки, документы или мемуары, призванные послужить основой для дальнейшей работы.

Статьи, написанные в разное время, я расположил, насколько это возможно, в соответствии с исторической последовательностью событий. В начале я включил статьи о Бресте и Рараньче, чтобы познакомить читателя с событиями того времени, на фоне которых становится понятным формирование Сибирской дивизии. Наконец, я включил «солдатские истории».

К изданию этого сборника меня подтолкнуло постоянное отсутствие публикаций о Сибирской дивизии и тот факт, что деятельность дивизии была забыта польским обществом. Изначально я даже хотел назвать этот сборник «Забытый польский подвиг в Сибири». Собранные здесь статьи, хотя и написанные за несколько лет до публикации антипольской книги чешского посла в Бухаресте Шебы в конце 1936 года, опровергают всю его клевету на польскую армию в Сибири.ZE WSTĘPU: Na odcinku mojej pracy dziennikarskiej artykuły 0 Syberii i o Dywizji Syberyjskiej zajmują miejsce specjalne. Po pierwsze pisane były z nakazu wewnętrznego pod wpływem wspomnień o służbie w Dywizji. Po drugie, pisząc o Dywizji z jakiejś okazji lub zgoła bez niej, miałem zawsze na myśli napisanie w przyszłości większej rzeczy na ten temat i dlatego najczęściej artykuły te są fragmentami, szkicami, dokumentami lub wprost wspomnieniami, mającymi posłużyć do dalszej pracy.

Decydując się wydać ten zbiorek artykułów rozumiałem, że nie będzie on tworzył całości formalnej, a tylko logiczną i przede wszystkiem o co mi chodziło — ideologiczną.

Pisane w różnym czasie artykuły ułożyłem w miarę możności według kolejności historycznej rozgrywających się wypadków. Na początku dałem artykuły o Brześciu 1 o Rarańczy, aby wprowadzić czytelnika w ówczesne wypadki, na tle których staje się zrozumiałym powstanie Dywizji Syberyjskiej. Na końcu zaś zamieściłem «opowiadania żołnierskie».

Do wydania niniejszego zbiorku skłoniły mnie stałe braki publikacyj o Dywizji Syberyjskej oraz fakt zapomnienia przez społeczeństwo polskie działalności Dywizji. Początkowo chciałem nawet nazwać ten zbiorek „Zapomniany czyn polski na Syberii».

Artykuły tu zgromadzone, aczkolwiek pisane na kilka iat przed ukazaniem się w końcu 1936 r. antypolskiej książki posła czeskiego w Bukareszcie Szeby — obalają wszystkie jego oszczerstwa pod adresem Wojska Polskiego na Syberii.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать Stefan-Witold-Wojstomski.-O-polskiej-legii-syberyjskiej.pdf (73,6 МБ)
Всего скачиваний: 27

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.