Arciszewski F. Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918 – 21. Tom II. Ostróg – Dubno – Brody. Walki 18 Dywizji Piechoty z konną armją Budiennego (1 lipca – 6 sierpnia 1920)

Автор: Arciszewski F.
Место издания: Warszawa
Год издания: 1923
Серия: Studja taktyczne z historji wojen polskich 1918 – 21
Ключевые слова:

Из вступления: бои между польской армией и конной армией Буденного, проходившие с июня по ноябрь 1920 года в районах Волыни и Подолья, и непредвиденные успехи советской кавалерии вызвали широкий интерес за пределами обеих воюющих сторон. Ведь не ожидалось, что такие большие успехи могут быть достигнуты кавалерией против пехоты, вооруженной современным оружием, и не были понятны причины, по которым польское командование отдало приказ об отступлении широким фронтом из-за проникновения в их тыл нескольких дивизий вражеской кавалерии. Поэтому необходимо собрать материал и подробно объяснить эти события.

Приведенное ниже описание боев 18-й пехотной дивизии, которые велись в районе Волыни, между Старо-Константиновом, Острогом, Дубно и Бродами, с 1 июля по 3 августа 1920 года, является одной из наиболее интересных частей этой кампании.ZE WSTĘPU: Walki wojsk polskich z konną armją Budiennego, prowadzone od czerwca do listopada 1920 roku na obszarach Wołynia i Podola i nieprzewidziane powodzenia jazdy sowieckiej, wzbudziły zainteresowanie powszechne poza granicami obu państw walczących. Nie spodziewano się bowiem, by jazda tak wielkie mogła mieć powodzenie w walce z piechotą uzbrojoną w broń nowoczesną, względnie nie rozumiano przyczyn, dlaczego wyższe dowództwa polskie nakazy wały cofanie się szerokich frontów, z powodu przedostania się na ich tyły kilku dywizyj nieprzyjacielskiej jazdy. Zachodzi więc konieczność szczegółowego zebrania dotyczącego materjału i wyjaśnienia tych zdarzeń.

Poniżej opisane walki 18 Dywizji Piechoty, toczone na obszarze Wołynia, między Staro-Konstantynowem, Ostrogiem, Dubnem i Brodami, w czasie od 1 lipca do 3 sierpnia 1920. roku, są jednym z najbardziej ciekawych fragmentów tej kampanji.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать franciszek-arciszewski.-ostrog-dubno-brody.-walki-18-dywizji-piechoty-z-konna-armja-budiennego-1-lipca-6-sierpnia-1920.pdf (93,8 МБ)
Всего скачиваний: 14

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.