Šteidler Fr. Naše vystoupení v Rusku r. 1918

Автор: Šteidler Fr.
Место издания: Praha
Год издания: 1923
Ключевые слова: ,

От автора: в русских газетах во время войны мы очень часто читали в известиях из-за границы слово «выступление», т.е. отказ от прежнего нейтралитета и начало деятельности на арене войны. Так, Турция и Болгария променяли свою первоначальную нейтральную позицию на прямую военную помощь Германии и Австрии, или, напротив, Италия, Румыния, Соединенные Штаты и ряд более мелких государств выступили вместе с союзными державами против Центральных держав. Во время русской революции слово «выступление» стало употребляться еще чаще, причем во внутренней жизни самой России. Сначала, в феврале 1917 года, объединившиеся революционеры выступили против царизма, затем в быстром темпе последовала бесконечная череда крупных и мелких выступлений в отдельных городах и регионах против Временного революционного правительства со стороны большевистской оппозиции, а затем и других партий против большевиков, когда последние в результате октябрьского переворота 1917 года захватили власть в России. Так слово «выступление» прочно вошло в обиход и стало вполне привычным выражением в смутные дни революции.

У нас, чехословаков, тоже было свое выступление на русской земле в конце мая 1918 г. Но оно отличалось от других тем, что не имело политических тенденций. Вынужденные обстоятельствами, мы должны были сами взяться за оружие, чтобы спасти существование армии от замыслов Советского правительства и проложить себе путь в великом анабазисе из Центральной России к Великому океану.

В задачу этой книги не входит изложение исторического хода всего чехословацкого выступления, всех тех военных операций и бесчисленных сражений, которые в 1918 году велись на самом длинном фронте мировой войны, в Сибири, Поволжье, на Урале и, наконец, на Дальнем Востоке. Я хочу лишь объяснить нашей общественности причины и стремления, приведшие к военному выступлению с нашей стороны, ознакомить читателя с обстановкой, в которой чехословацко-большевистский конфликт неизбежно перерос в открытую войну, и указать на то политическое значение, которое имело выступление русских войск и вызванная им антибольшевистская интервенция в поддержку нашего иностранного освободительного движения.PŘEDMLUVA: V ruských novinách za války velmi často čítávali jsme ve zprávách ze zahraničí slovo „vystuplenie”, vystoupení, t. j. opuštění dosavadní neutrality a zahájení aktivity na válečném jevišti. Tak zaměnilo Turecko a Bulharsko svou původní neutrální posici za přímou vojenskou pomoc Německu a Rakousku, nebo zase s druhé strany vystoupila Itálie, Rumunsko, Americká Unie a řada menších států po boku Dohody proti ústředním mocnostem. Za ruské revoluce stalo se slovo vystoupení ještě častěji užívaným, a to ve vnitřním životě samotného Ruska. Nejprve vystoupili v únoru 1917 spojení revolucionáři proti carismu a pak následoval již rychlým tempem nekonečný řetěz větších i menších vystoupení v jednotlivých městech a krajích proti Zatímní revoluční vládě od bolševické oposice, později zase od druhých stran proti bolševikům, když se tito zmocnili říjnovým převratem 1917 sami vlády nad Ruskem. Takovým způsobem slovo vystoupení se dokonale vžilo a stalo se výrazem zcela obvyklým, k němuž se poutal čilý denní zájem ruského života za neklidných dnů revoluce.

I my Čechoslováci měli jsme na ruské půdě své vystoupení koncem máje r. 1918. Lišilo se však od ostatních tím, že nemělo politických tendencí. Okolnostmi donuceni, musili jsme sami sáhnouti ke zbrani, abychom zachránili existenci vojska proti úkladům sovětské vlády a proklestili si v mohutné anabasi cestu ze středního Ruska až k Velikému oceánu.

Není úkolem této práce vylíčiti snad historický průběh celého československého vystoupení, všech těch válečných operací a nesčíslných bojů, které se r. 1918 rozvířily na nejdelší frontě světové války, na sibiřské magistrále, v Povolží, na Urále a konečně i na Dálném východě. Chci objasniti naší veřejnosti pouze příčiny a podněty,pro které došlo s naší strany k brannému vystoupení, seznámiti čtenáře se situací, v níž československo-bolševický konflikt nutně dozrál k otevřenému boji, a ukázati též na politický význam, který mělo vystoupení ruských legií a zrodivší se z něho protibolševická intervence ve prospěch našeho zahraničního osvobozenského hnutí.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать Frantisek-Steidler.-Nase-vystoupeni-v-Rusku-r.-1918.pdf (59,2 МБ)
Всего скачиваний: 68

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.