Vondráček F. Tragedie Ruska. Deník československého dobrovolníka z doby ruské revoluce v r. 1917

Автор: Vondráček F.
Место издания: Praha
Год издания: 1922
Ключевые слова: ,

От автора: я беру на себя очень трудную задачу и еще более трудную ответственность, когда передаю публике часть своих воспоминаний о России. В разгар войны огонь мира увлек меня в царство братьев-славян; признаюсь, что, хотя я много знал о России, хотя я не был совершенно незнаком с историей русского народа и знал о Пушкине столько же, сколько о Герцене, я приехал в Россию неподготовленным. Даже имея все те знания о России, которые я приобрел на родине, я вскоре понял, что Россия, эта огромная славянская империя, наша величественная защитница, была для меня почти незнакомым миром. Повседневный опыт утвердил меня в этом убеждении. Когда я впервые почувствовал на своем лице удар царской нагайки — как только я въехал в Россию, всего в нескольких шагах от австрийского фронта — я впервые узнал Россию, я понял, что я попал в новое, незнакомое царство незнакомых нравов. Нагайкой приветствовал меня русский народ, нагайка моего брата-славянина наложила на мое лицо клеймо, лишив меня свободы.

И когда через несколько дней я очутился в Кузнецке Саратовской губернии, где в маленьком домике, вместе с несколькими неизвестными мне спутниками, я был заключен под охрану царского штыка, я начал писать свои записки в нашей тюрьме, из которых я привожу здесь выдержки.

Кузнецк — город с тридцатитысячным населением на линии Пенза — Сызрань на Волге. В нем находился окружной военный начальник, который одновременно являлся и нашим верховным владыкой. К счастью, наш начальник был не из самых умных, хотя и имел чин старшего штаб-офицера, и именно этому его качеству я благодарен, что мои записки ускользнули от его внимания и остались у меня в руках. К сожалению, по дороге через Сибирь на Родину многие записи были утеряны.

В августе 1917 года я был окончательно распределен в чехословацкую армию в Борисполь на Украине, где, к сожалению, у меня было мало возможностей следить за развитием российских событий.

Позже Сибирь показала мне другую сторону России и еще раз подтвердила, что знать Россию — это не значит только прожить в ней несколько лет и прочитать несколько книг о ней, но что нужны долгие годы изучения, чтобы в совершенстве и правдиво познать тайны славянского Востока.ÚVODEM: Věru, velice těžkou úlohu a ještě těžší zodpověd­ nost beru na sebe, když veřejnosti podávám část svých vzpomínek na Rusko. Světový požár zanesl mne upro­ střed války do říše slovanských bratří; přiznám se, že ač jsem leccos o Rusku věděl, a ač mi nebyly dějiny ná­ roda ruského celkem neznámy, a věděl jsem o Puškinu právě tak jako o Hercenovi, přece jsem přišel do Ruska nepřipraven. I při všech těch mých znalostech Ruska ve vlasti nabytých jsem dospěl velmi brzy k poznání, že mi je Rusko, ta ohromná říše slovanská, naše opěvova­ ná ochránkyně, světem takřka neznámým. Každodenní zkušenosti mne potom v tomto přesvědčení utvrzovaly. Když jsem ucítil po prvé v tváři šleh carské nagajky hned při vstupu svém do Ruska, jen několik málo kroků od rakouské fronty, poznal jsem po prvé Rusko, poznal jsem, že jsem v říši nové, neznámé a neznámých mravů. Nagajkou vítal mne ruský národ, nagajka slovanského bratra otiskla mi na tvář záhadné znamení, zbavující mne dočasně svobody.

A když jsem se za několik dní ocitnul v Kuzněcku v Saratovské gubernii, kdež jsem v malém domě společ­ ně s několika většinou neznámými mi druhy byl dán pod ochranu carského bajonetu, začal jsem psáti svoje zápis­ ky z našeho vězení, z n5chž výňatky tuto podávám.

Vybral jsem ze svého deníku zápisky z dnů revoluce r. 1917, jež podle gregoriánského kalendáře jsem zazna­ menával na rozdíl od kalendáře ruského Guliánského), pod jehož daty jednotlivé události jsou brány.

Kuzněck jest třicetitisícové město na trati z Penzy do Syzraně na Volze. Bylo sídlem újezdného vojenského náčelníka (vojenské doplňovací velitelství), který byl také naším nejvyšším pánem. Na štěstí náš náčelník ne­byl jeden z nejchytřejších i když měl hodnost vyššího štábního důstojníka, a právě této jeho vlastnosti děkuji, že moje zápisky ušly jeho pozornosti a zůstaly v mých rukou. Bohužel se cestou přes Sibiř do vlasti přece ně­ kolik listů ztratilo.

V srpnu 1917 byl jsem už konečně zařazen do česko­ slovenského vojska v Borispole na Ukrajině, kde měl jsem bohužel málo příležitosti sledovati vývoj ruských událostí.

Sibiř mi později ukázala Rusko ještě s jiné stránky a opětně potvrdila, že poznati Rusko neznamená jen ně­ kolik let tam zažiti a něco knih o něm přečisti, ale že je třeba dlouholetého studia, aby se záhady slovanského východu poznaly dokonale a pravdivě.

Zároveň nejupřímnější díky vzdávám panů profesoru Voborníkovi z malostranského gymnasia v Praze za jeho obětavou součinnost při vydání tohoto deníku.

Чтобы было удобнее, книгу можно заранее просмотреть:

Скачать Frantisek-Vondracek.-Tragedie-Ruska.-Denik-ceskoslovenskeho-dobrovolnika-z-doby-ruske-revoluce-v-r.-1917.pdf (38,7 МБ)
Всего скачиваний: 31

На всякий случай напоминаем, что библиотека сопровождает предлагаемые книги цитатами из оригинальных предисловий, аннотаций и авторских предуведомлений, и совершенно необязательно разделяет мнение авторов книг, аннотаций и предисловий об описываемых событиях или лицах.